3 ส.ค. 2558
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ สพร. จัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการจากประเทศต่างๆ 12 ประเทศ

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยความร่วมมือกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ จัดฝึกอบรมในหลักสูตร “Food security – Postharvest, Processing and Quality Assurance of Selected Agro-Industrial Products” ให้กับข้าราชการจำนวน 16 คนจากประเทศต่างๆ 12 ประเทศ ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน –29 กรกฏาคม 2558


ในวันที่ 29 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ได้มีพิธีปิดและแจกประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน โดยมี คุณเพ็ญศรี ไชยเฉลิมวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้แทนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มาร่วมในพิธีปิดนอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มาเป็นผู้แจกประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับอบรมอีกด้วยและ ผศ.ดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มาร่วมกล่าวปิดการอบรม


ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีจากวิทยากรที่ชำนาญการในด้านต่างๆ และสร้างเสริมประสบการณ์จากภาคปฏิบัติ  (hand-on experience) รวมถึงการเรียนรู้จากการเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME), โครงการตามพระราชดำริ และโรงงานอุตสาหกรรม โครงการอบรมนี้ได้จัดติดต่อกันต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้มี ผศ.ดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์ เป็นผู้อำนวยการโครงการ