3 ส.ค. 2558
นิสิตและอาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัล ISERD Excellent Paper Award จากการประชุมวิชาการ The 7 th ISERD International Conference

นางสาวปริญญารัตน์ ศรีทุมมา นิสิตปริญญาโทภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์ ได้รับรางวัล ISERD Excellent Paper Award จากเข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า เรื่อง Identification of Bacteria Isolated from Used Clothes by MALDI-TOF MS ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th ISERD International Conference ซึ่งจัดโดย ISERD (International Society for Engineering Research and Development) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน