6 ส.ค. 2558
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ Franco-Thai จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Alternative Techniques in Descriptive Test and Application of R Program for Statistical Data Analysis

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย หน่วยวิจัยทางประสาทสัมผัสและผู้บริโภคแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUSCR) ร่วมกับ Franco-Thai 2014-2015 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Alternative Techniques in Descriptive Test and Application of R Program for Statistical Data Analysis เพื่อให้นิสิตนักศึกษา และนักวิชาการไทยในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจถึงเทคนิคทางเลือกในการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบพรรณนา และการประยุกต์ใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูล  นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมและผู้เชี่ยวชาญ  โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Dominique Valentine จาก AgroSup Dijon, University of Burgundy, Dr.Sylvie Chollet และ Dr.Maud Desmas จาก Groupe ISA, Lille Catholic University  ประเทศฝรั่งเศส  และ Dr.Hervé Abdi จาก the School of Behavioral and Brain Sciences, University of Texas at Dallas ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นวิทยากร  เมื่อวันที่ 22-24 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ