6 ส.ค. 2558
การรณรงค์เผยแพร่พระบรมราโชวาทด้านการรู้รักสามัคคี ตระหนักถึงพลังในการร่วมใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใคร่ขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์เผยแพร่พระบรมราโชวาทด้านการรู้รักสามัคคี ตระหนักถึงพลังในการร่วมใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มก. ข้อที่ ๔ ให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรรับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกับผู้อื่นต่อไป


ที่มา : คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร อก.

เอกสารเพิ่มเติม: