6 ส.ค. 2558
การรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใคร่ขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร และขอเชิญชวนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่านแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย


ที่มา : คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร อก.

เอกสารเพิ่มเติม: