19 มิ.ย. 2556
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ในการประกวดแผนธุรกิจจากงานวิจัยนวัตกรรม

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ จัดให้มีพิธีปิดโครงการ และมอบรางวัล "โครงการประกวดแผนธุรกิจจากงานวิจัยนวัตกรรม" ซึ่ง นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้คว้ารางวัลชมเชยอันดับที่ 1 โดยใช้ชื่อ "สำเร็จรูป" ซึ่งประกอบด้วย นาย วรัตม์ เมธยาภา ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, นายฐณะวัตน์ พัฒนพรวิจิตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, และนิสิตจากคณะบริหาร โครงการนี้ จัดทำเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้เริ่มต้นเรียนรู้กระบวนการของธุรกิจ การนำเสนอแผนธุรกิจ ทั้งในด้านการผลิต การตลาด การเงินและการจัดการ โดยนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญามาขยายให้เกิดผลทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิต นักศึกษา สามทารถใช้บริการของกองทุนตั้งตัวได้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน