14 ส.ค. 2558
กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง ความรับผิดชอบต่อการสอนและพัฒนาเนื้อหาการสอนให้ทันสมัย เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้นิสิต คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ การเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้ร่วมงาน และการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม