19 มิ.ย. 2556
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภทบัณฑิตศึกษา และ ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 โดย นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่

1. ประเภทบัณฑิตศึกษา เรื่อง ถาดบรรจุอาหารสำหรับใช้ไมโครเวฟ นายพงษ์พัฒน์ ศุขวัฒนะกุล และคณะ ที่ปรึกษา ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

2. ประเภทบัณฑิตศึกษา เรื่อง สีธรรมชาติชนิดผงซังข้าวโพดม่วงลูกผสมแอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901 นางสาวเวธนี สุรวณิชนิรชร และคณะ ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาตราจารย์ดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย

3. ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี เรื่อง การลดเวลาการแช่อิ่มมะละกอด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและอบแห้งด้วยไมโครเวฟ นายนรัชพล ตันศรีตรัง และคณะ ที่ปรึกษา ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์

งานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2556 ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์