24 ส.ค. 2558
ระบบการดูแลและช่วยเหลือนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำคู่มือ "ระบบการดูแลและช่วยเหลือนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำหรับผู้ปกครอง)" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ปกครอง และนิสิต รับทราบถึงช่องทางติดต่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษา ตามเอกสารแนบ


ที่มา : งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม: