28 ส.ค. 2558
รณรงค์ประหยัดพลังงาน

ด้วยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่านร่วมใจกันประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม


ที่มา :คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร