19 มิ.ย. 2556
คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลประเภทหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ สูงสุดอันดับ 2

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 - 2556 ทางคณะกรรมการได้พิจารณารางวัลฯ ปี 2554 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลประเภทหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ดับนานาชาติ สูงสุดอันดับ 2 และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินกับอาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงาน จึงจัดให้มีพิธีมอบรางวัลในงาน การสัมมนาเรื่อง "ทางรอดมหาวิทยาลัยด้วยวิจัยและนวัตกรรม" เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังแนบ http://www.rdi.ku.ac.th