21 ก.ย. 2558
International Food Contact Materials Research Forum 2015 and Asian Packaging Network General Meeting 2015

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Food Contact Materials Research Forum 2015 and Asian Packaging Network General Meeting 2015 จัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.), The Directorate General Health and Food Safety (DG SANTE), The Delegation of the European Union to Thailand และ Asian Packaging Network (APN) ในวันที่ 10 –12 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์


International Food Contact Materials Research Forum 2015 เป็นงานสัมมนาวิชาการด้านวัสดุสัมผัสอาหารซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารจากต่างประเทศมาบรรยายหัวข้อต่างๆ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และงานวิจัยด้านวัสดุสัมผัสอาหาร


Asian Packaging Network General Meeting 2015 เป็นงานประชุมวิชาการ โดยมีนักวิจัย นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมแสดงผลงานด้านวัสดุสัมผัสอาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ด้านงานวิจัย เทคโนโลยี และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสัมผัสอาหาร เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจและงานวิจัยในอนาคต


สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/forms/k268x4xE30 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ. ดร.ธัญญารัตน์  จิญกาญจน์ โทร.081-905-1402 E-mail: fagitvp@ku.ac.th


ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

เอกสารเพิ่มเติม: