19 มิ.ย. 2556
รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอด อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวินด้านการเกษตร จากรัฐบาลฝรั่งเศส

รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส กระทรวงเกษตร อาหาร และป่าไม้ ได้มอบอิสริยาภรณ์ ขั้นอัศวินด้านการเกษตร (Chevalier de l'Ordre de Merite agricole) ประจำปี พ.ศ. 2556 ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอด อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อาหาร และป่าไม้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

อิสริยาภรณ์ กำหนดให้มีขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2426 (ค.ศ.1883) เพื่อเป็นเกียรติและยกย่องบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงาน และทำคุณประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรและอาหารให้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่ ประจักษ์ ซึ่งในระยะแรกมอบให้แก่ชาวฝรั่งเศส ต่อมาขยายไปสู่บุคคลผู้มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการ พัฒนาการเกษตรและอาหาร ระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับนานาประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอด ได้มีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาด้าน วิชาการเกษตรให้เกิดความก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านยางพารา ร่วมกับหน่วยงานของสาธารณรัฐฝรั่งเศส อาทิ CIRAD INTRA University of Chevalier de l'Ordre de Merite agricole Montpellier II และ SupAgro เป็นต้น ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-ฝรั่งเสส (DORAS Center) มาอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี พ.ศ. 2556 มีผู้ได้รับอิสริยาภรณ์ Chevalier de l'Ordre de Merite agricole ของรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวม 30 คน เป็นชายเอเชีย 12 คน และสำหรับประเทศไทย มีเพียง 2 รายเท่านั้น ซึ่งศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเกษตร (CIRAD) สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นผู้เสนอชื่อให้ได้รับอิสริยาภรณ์ดังกล่าว โดยความเห็นชอบของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบาลฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบาลฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย จะจัดพิธีมอบและประดับอิสริยาภรณ์ในโอกาสต่อไป