19 มิ.ย. 2556
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "อุตสาหกรรมอาหารไทย ก้าวไกลใน ASEAN" ณ ห้องบุหลันพิทักษ์ผล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ณ ห้องละอองฟ้า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและชมผลงานภาคโปสเตอร์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถดูรายละเอียดการประชุมได้ทาง Website : http://annual.psd.ku.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม: