27 ต.ค. 2558
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ FFTC-KU Risk management on Agrochemicals through Novel technologies for Food safety in Asia

เอกสารเพิ่มเติม: