10 พ.ย. 2558
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2559 ณ

เอกสารเพิ่มเติม: