12 พ.ย. 2558
สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลดีเด่น ในฐานะกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2558

คณะกรรมการกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขนบางเขน ได้จัดโครงการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 นั้น ผลการประกวดสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลดีเด่น ในฐานะกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2558 รอบมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากรักษาการแทนอธิการบดี รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์