27 พ.ย. 2558
ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลทุนวิจัย 2015 Amway for Nutrition Research Grant

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลทุนวิจัย 2015 Amway for Nutrition Research Grant ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง "คุณสมบัติในการป้องกันโรคเบาหวานของจิงจูฉ่าย Anti-diabetic activities of White Mugwort (Artemisia lactiflora)" โดยพิธีรับรางวัลทุนวิจัยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ในงานประชุม Thai Congress Nutrition 2015