27 พ.ย. 2558
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ The Directorate General Health and Food Safety (DG SANTE), The Delegation of the European Union to Thailand, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และ Asian P

เมื่อวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2558 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ The Directorate General Health and Food Safety (DG SANTE), The Delegation of the European Union to Thailand, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และ Asian Packaging Network (APN) เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ International Food Contact Materials Research Forum 2015 and Asian Packaging Network General Meeting 2015 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ โดยมี รศ. ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมกับ คุณดุจเดือน  ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ Mr. Patrick Deboyser (The Delegation of the European Union to Thailand) โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 90 คน จากประเทศต่างๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน เกาหลีใต้ และไทย


งาน International Food Contact Materials Research Forum 2015 เป็นงานสัมมนาทางวิชาการด้านวัสดุสัมผัสอาหารซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของผู้บริโภค มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารจากต่างประเทศมาบรรยายเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และงานวิจัยด้านวัสดุสัมผัสอาหารในหัวข้อต่างๆ และมีการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “Industry Views on Food Contact Materials for an International Food Trade” ซึ่งมีผู้แทนจาก Sealed Air, ITALY  BASF, GERMANY และ FoSTAT, THAILAND เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้


 สำหรับงานประชุม Asian Packaging Network General Meeting 2015 เป็นงานประชุมทางวิชาการ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมแสดงผลงานด้านวัสดุสัมผัสอาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ด้านงานวิจัย เทคโนโลยี และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสัมผัสอาหาร สำหรับเตรียมรับกับสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจและงานวิจัยในอนาคต