19 มิ.ย. 2556
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดสัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง กลยุทธ์การบริหารเงินออม

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดสัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง กลยุทธ์การบริหารเงินออม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินออม การคำนวนภาษีในเบื้องต้น ถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน และพบปะพูดคุยระหว่างคณาจารย์ เป็นการเผยแพร่ความรู้และนำกลับไปบริหารการเงินต่อไปในอนาคต งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 2204 อาคาร 2 ชั้น 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร