17 ธ.ค. 2558
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสัมมนาเพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563)

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสัมมนาเพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณาจารย์คณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทิศทางและกรอบแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในด้านการสร้างความเป็นผู้นำในเชิงวิชาการและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณาจารย์คณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับคณะ ภาควิชา และสำนักงานเลขานุการตามแผนยุทธศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรต่อไป งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา 2204 อาคาร 2 ชั้น 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร