17 ธ.ค. 2558
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต ป.เอก ของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมัก ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัลระดับชาติ ในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2557

นายมณชัย เดชสังกรานนท์ นิสิต ป.เอก ของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมัก ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ให้เป็นผู้ได้รับรางวัลระดับชาติ ในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2557