17 ธ.ค. 2558
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ อาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ประจำปี 2558 กลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์ ซึ่ง ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ผศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ อาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และจัดมีพิธีมอบโล่และรางวัลในงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร วันที่ 24 ธันวาคม 2558  ณ  ลาเอนกประสงค์ หน้าอาคารเทพศาสตร์สถิต