21 ธ.ค. 2558
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยม และอุทิศตนเป็นประโยชน์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการทางสุขาภิบาล

สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย มร.ชิโร ซะโดะชิมะ จัดพิธีประกาศเกียรติคุณแก่ รศ.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยม และอุทิศตนเป็นประโยชน์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการทางสุขาภิบาล ในงานประชุม สัมมนาที่จัดโดยอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย และญี่ปุ่น มาเป็นระยะเวลายาวนาน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านดังกล่าว ระหว่างภาคเอกชน และรัฐบาลของ 2 ประเทศ พิธีประกาศเกียรติคุณจัดขึ้น ณ บ้านพักท่านทูตญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 ธันวาคม เวลา 18.00 น.โดยเป็นงานเฉพาะกรณี เพื่อเป็นเกียรติกับ รศ.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย เพียงผู้เดียวเท่านั้น


ที่มา : มติชนออนไลน์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: