21 ธ.ค. 2558
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในหัวข้อ Special seminar on starch

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในหัวข้อ Special seminar on starchโดยในช่วงเช้ามีผู้เชี่ยวชาญคือProfessor Dr. Yong-Cheng Shi จาก Dept Grain Science and Industry, Kansas State University, USA ทำการบรรยายในหัวข้อ “Preparation, Structure, and Nutritional Properties of Starch Crystallites” และProfessor Dr. Ya-Jane Wang จาก Dept Food Science, University of Arkansas, USA.  ทำการบรรยายในหัวข้อ “Parboiled Rice: Process and Quality”ส่วนในช่วงบ่าย Professor Dr. Jay-Lin Jane จาก Iowa State University, USA. ร่วมกับคณาจารย์ในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ได้แก่ ศ.ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล, อาจารย์ ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ และ อาจารย์ ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Interaction between starch and lipid, Interaction between starch and protein ให้กับนิสิตในภาควิชาฯ และศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร  โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 2204 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร