19 มิ.ย. 2556
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ สพร. จัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการกระทรวงเกษตรจากประเทศต่างๆ จำนวน 19 คน จากทั้งหมด 13 ประเทศซึ่งมาจากหลายทวีปทั่วโลก

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ สพร. จัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการจากประเทศต่างๆ

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยความร่วมมือกับ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงต่างประเทศ จัดฝึกอบรมในหลักสูตร "Food Security - Postharvest, Processing and Quality Assurance of Selected Agro-Industrial Products" ให้กับข้าราชการจำนวน 19 คน จากประเทศต่างๆ 13 ประเทศ ในระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555 เป็นระยะเวลา 1 เดือน

ทั้งนี้ได้มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และพิธีปิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ผ่านหลักสูตร และยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มาเป็นผู้แจกประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับอบรม โดยมีคุณวีระยา จารุอำพรพรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้แทนจากกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ และคณาจารย์จากภาควิชาฯ มาร่วมในพิธีปิดอย่างคับคั่ง

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: