7 ม.ต. 2559
รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ ได้รับรางวัล “Ajinomoto Award”

รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ ได้รับรางวัล “Ajinomoto Award” สำหรับนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (Ajinomoto  Award for Outstanding Food Science & Technology Researcher)  ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักวิจัย ทั้งยังส่งเสริมและกระตุ้นให้นักวิจัย พัฒนาผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและนำผลงานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม อาหารและสังคมไทย  ผลงานที่ได้รับการพิจารณาได้รับรางวัล คือ  การพัฒนาผลไม้แช่เยือกแข็งของไทยให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลาย  ซึ่งได้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 8 ปี  เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลักษณะเนื้อสัมผัสของผลไม้แช่เยือกแข็งทั้งในระดับเนื้อเยื่อ ระดับเซลล์ และระดับโมเลกุล โดยพิจารณาผลของพันธุ์และระดับความสุกต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย หลังจากนั้นจึงนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาพิจารณาหาแนวทางที่จะลดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผลงานวิจัยนี้เกิดจากการร่วมทำงานวิจัยกับนิสิตปริญญาโท 5 คน และปริญญาเอก 2 คน มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 8 เรื่องและบทในหนังสือ 1 เรื่อง งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา