18 ม.ต. 2559
คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุดอันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนิสิตทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการช่วยกันสร้างผลงานทางวิชาการดังกล่าวโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุดอันดับ 1 ในปี 2557 จำนวนปริมาณผลงาน P(i) รวม ต่อจำนวนอาจารย์ / นักวิจัย (69.8/105) = 0.664 และจัดให้มีพิธีมอบรางวัลในงานสัมมนา “ประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เมื่อวันที่ 15 มกราคม2559 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์