19 มิ.ย. 2556
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดฝึกอบรม Update on Environmental-friendly Cleaning and Sanitizing in the Food and Beverage Industry and Rapid Methods to Assess Cleaning Efficiency

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ จัดฝึกอบรม Update on Environmental-friendly Cleaning and Sanitizing in the Food and Beverage Industry and Rapid Methods to Assess Cleaning Efficiency เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ณ ห้องละอองฟ้า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมในหัวข้อดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง HABLA-Chemie GmbH และ CPC-Holding Ltd. ประเทศเยอรมันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง EHEDG Thailand, BOKU University of Natural Resources and Life Sciences จากประเทศออสเตรีย, ISEKI-Food Association, และ Global Health โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ สำหรับการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ รวมถึงการตรวจติดตามที่มีประสิทธิภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ที่ลดทั้งต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศโดยตรง ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนิสิต และบุคลากรจากทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี