29 ม.ต. 2559
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรม The 2016 Food Value Chain Intensive Course

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) และ ASEAN Food Industries Human Resource Development Association (AFH) ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือ ASEAN – Japan ในการต้อนรับผู้รับทุนในการเข้าร่วมอบรม จากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 18 ท่าน ในระหว่าง วันที่ 25 มกราคม  -  5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งได้มีพิธีเปิด โดย ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ รองคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้อง 5419 ชั้น 4 อาคาร 5 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร