19 มิ.ย. 2556
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ปราศจากกลูเตน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ปราศจากกลูเตน ในหัวข้อ Rice flour-based products for gluten-free applications: Market potential, applications and challenges

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ปราศจากกลูเตน ในหัวข้อ Rice flour-based products for gluten-free applications: Market potential, applications and challenges ซึ่งได้จัดไปเมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิทยากร ผศ.ดร.บงกช วรรธนะภูติ จาก University of Missouri, Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา, รศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล จาก Rice Innovation Center of Excellence ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนมากทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ทางภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังได้มีการปรึกษาหารือกับ ผศ.ดร.บงกช วรรธนะภูติ เพื่อสร้างความร่วมมือในงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อทำวิจัยในต่างประเทศอีกด้วย

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: