9 ก.พ. 2559
The 2016 Development of Food Value Chain: from Farm to Table

โครงการ The 2016 Development of Food Value Chain: from Farm to Table ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซี่ยน และ  The ASEAN-Japan Partnership Program at Kasetsart University, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), JAPAN & ASEAN Food Industries Human Resource Development Association (afh), JAPAN (25 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559) จัดขึ้นเป็นปีที่ ซึ่งในปีนี้ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายในการให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม จาก ประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม รวม 17 ท่าน การอบรมได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจากบริษัทธุรกิจเกี่ยวกับชั้นนำจากญี่ปุ่น นับเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายในกลุ่มอาเซียนและประเทศญี่ปุ่นได้อย่างดี รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://www.facebook.com/AseanFoodHuman/