19 มิ.ย. 2556
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ด้วยภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดให้มีโครงการสัมมนาพิเศษในหัวข้อ "Consumer Emotion Profile of Foods and Sensory Liking" ในวันที่ 8 มกราคม 2556 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้หนึ่งที่สำคัญสำหรับงานของนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อหารายได้สมทบกองทุน รองศาสตราจารย์ ดร.วิขัย หฤทัยธนาสันติ์ ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับวิทยากรที่ให้ความรู้ครั้งนี้ ภาควิชาฯได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูยร์ ปริญญาวิวัฒน์กุล จาก Louisiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นนักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนโดยส่งแบบฟอร์มตอบรับมาที่คุณสุพิชญา พวงพิกุล โทรสาร 02-561-3456 หรือ E-mail : supichaya_pdku@hotmail.com ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555

เอกสารเพิ่มเติม: