19 ก.พ. 2559
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “25 ปี สวทช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559 (NSTDA Annual Conference: NAC2016) ภายใต้หัวข้อ “25 ปี สวทช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย” (25 Years of NSTDA: Science and Technology for Thailand Economy and Society) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี 


โดยภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีหัวข้อสัมมนากว่า 50 หัวข้อในด้านเกษตรและอาหาร พลังงานสิ่งแวดล้อม สุขภาพการแพทย์ การผลิตและบริการ ชุมชนสังคม ทิศทางเทคโนโลยีและแนวโน้มอนาคต ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูหัวข้อสัมมนาและลงทะเบียนได้ที่ http://www.nstda.or.th/nac2016/?page_id=129


การจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนา นิทรรศการ 25 ปี สวทช. นิทรรศการผลงานวิจัยจากภาคเอกชน นิทรรศการนวัตกรรมด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์


มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากบริษัทเอกชนชั้นนำ กับตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตรา รอคุณอยู่กิจกรรมสำหรับภาคเอกชน เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่สนใจได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยที่โดดเด่นและเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการวิจัยของ สวทช


สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nac2016


หรือสอบถามโทร 0-2564-8000
ที่มา : คณะทำงานประชาสัมพันธ์การจัดงาน NAC2016

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: