14 มี.ค. 2559
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นเจ้าภาพการจัดงาน The 4th ASEAN Universities Consortium on Food & Agro-based Engineering and Technology Education (AUCFA) และ The 2nd AUCFA student Seminar and Competition

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานประชุมสัมมนา และการนำเสนอผลงาน นิสิต นักศึกษา ในระดับนานาชาติ ในงาน The 4th ASEAN Universities Consortium on Food & Agro-based Engineering and Technology Education (AUCFA) และ The 2nd AUCFA student Seminar and Competition โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่ง คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานจัดงาน ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ในการประชุมครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ASEAN Economics and Trade Barrier โดย Dr. Yann L. Duval จาก United Nations ESCAP และ เรื่อง EdPex Education Criteria for Performance Excellence โดย รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้สมาชิกของ AUCFA ซึ่งเป็นคณบดีหรือผู้แทนของคณะด้านอุตสาหกรรมเกษตรในภูมิภาคอาเซียน  ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จาก ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF)


AUCFA ซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันในการทำงานของสภาวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรและด้าน Engineering Education ของประเทศใน ASEAN เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย การแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร และการพัฒนาหลักสูตร และเพื่อผลักดันศักยภาพขององค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและ Engineering Education ของประเทศสมาชิกให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ปัจจุบันมีสถาบันสมาชิกมากกว่า 30 สถาบัน จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และฟิลิปปินส์ โดยในการประชุม ASEAN Dean เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญในสถาบันสมาชิก ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรและการเทียบหลักสูตรระหว่างสถาบัน การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิต ระบบการโอนย้ายหน่วยกิต การร่วมมือในการทำวิจัย การดูงาน และการสื่อสารทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ  นอกจากนี้ยังได้มีการลงนามใน MoAs สำหรับสมาชิกใหม่อีก 6 สถาบัน  ทั้งนี้มีคณบดีและผู้แทนเข้าร่วมประชุมจำนวน 59 คน จากสถาบันการศึกษา 38 สถาบัน 


นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  ในการแข่งขัน The 2nd AUCFA student Seminar and Competition ซึ่งเป็นเวทีให้นิสิตได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศสมาชิก มีนิสิตเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 20 ทีม จากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งหมด 65 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นนิสิตต่างชาติ 47 คน โดยมีทีมที่ได้รับรางวัลดังนี้


1.       First Prize ได้แก่ ทีม HAKKO จาก Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย


2.       Runner Up 1 ได้แก่ ทีม Agro KMITL จาก King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang ประเทศไทย


3.       Runner Up 2 ได้แก่ ทีม Gutsyr จาก Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย


4.       Best commercialization ได้แก่ ทีม Mate-Bar จาก Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย


5.       Best innovative idea ได้แก่ ทีม Milky Team จาก Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย


6.       Best technology deployment ได้แก่ ทีม RK Team จาก Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย


7.       Best presentation ได้แก่ ทีม Young Innovators จาก University of Jember ประเทศอินโดนีเซีย


ภาพถ่ายเพิ่มเติม :


https://goo.gl/photos/pkurvDsKh7yJaQM8A


https://goo.gl/photos/z1FK8qUZyfpmKPds6