15 มี.ค. 2559
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนพระราชทานทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนพราชทาน รางวัลเรียนดี ทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดย มีนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของนิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 5 ทุน ดังนี้


ลำดับที่ 1 นางสาวปานเกศ สดแจ่มศรี 3.94 สังกัดภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์


ลำดับที่ 2 นางสาวพิมวิภา ทีคำเกตุ 3.92 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


ลำดับที่ 3 นางสาวอภิษฎา แผ่ผล 3.90 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


ลำดับที่ 4 นางสาวสิริมา ทรัพย์อาภากร 3.85 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


ลำดับที่ 5 นางสาวทิพวรรณ แพรกอุดม 3.84 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี