15 มี.ค. 2559
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “How to response to manuscript reviewers?” และ “How to be a good reviewer?” ภายใต้การสนับสนุนของ CASAF

เมื่อระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2559 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “How to response to manuscript reviewers?” และ “How to be a good reviewer?” ภายใต้การสนับสนุนของ CASAF โดยมี Professor Keshavan Niranjan จาก University of Reading ให้เกียรติเป็นวิทยากร กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพ และประสบการณ์ของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดทำผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในวงวิชาการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 2204 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์