19 มิ.ย. 2556
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตเข้าฟังการบรรยายโดย ดร. นรินทร์ กาบบัวทอง นักวิจัยจากสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ในหัวข้อเรื่อง Movement of Bioplastics Industry and Success Case Study of Bioplastic Development

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพได้รับเกียรติจาก ดร. นรินทร์ กาบบัวทอง นักวิจัยจากสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อดังกล่าวในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00-11.00 น. ณ อาคารอมร ภูมิรัตน ห้องหยกมณี (211) ทั้งนี้ ดร. นรินทร์ กาบบัวทอง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพ และยังเป็นหนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ และทิศทางวิจัยด้านพลาสติชีวภาพ ปี 2556-2559