24 มี.ค. 2559
การเดินทางไปดูงาน และการนำเสนอผลงานของคณาจารย์และนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 25559 คณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรจำนวน 7 คน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 10 คน ประกอบด้วยคณาจารย์และนิสิตจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ เมื่อเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์แล้วคณะดูงานได้ถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเดินทางไปดูงาน ณ บริษัท Abbot ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตนมผง กลุ่มที่สองเดินทางไปดูงาน ณ บริษัท Tai Hua ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตซีอิ๊ว ของประเทศ สิงคโปร์ คณะดูงานทั้งสองกลุ่มได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของแต่ละบริษัท พร้อมกันนี้ได้รับชมโรงงานการผลิต และแต่ละขั้นตอนของการผลิตของแต่ละบริษัท


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์และนิสิตจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เดินทางไปยัง National University of Singapore (NUS) เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย และโปสเตอร์ในงาน Joint Symposium on Food Science and Technology between Kasetsart University and National University of Singaporeซึ่งการนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Food Science and Technology Programme ภาควิชาเคมี National University of Singapore โดยมี Dr. Zhou Weibiao จาก National University of Singapore และ ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนของแต่ละมหาวิทยาลัย ในการกล่าวเปิดงาน จากนั้นตัวแทนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 11 คน จากทั้งสองมหาวิทยาลัยแบ่งเป็น นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 คน และนิสิตจาก National University of Singapore จำนวน 5 คน ได้นำเสนอผลการวิชาการภาคบรรยาย และเมื่อการนำเสนอภาคบรรยายสิ้นสุดลง จึงมีการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ เพื่อเป็นข้อมูลและนำเสนอแนวทางของงานวิจัยของแต่ละสถาบัน เมื่อการนำเสนอผลงานภาควิชาการทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์สิ้นสุดลง คณาจารย์และนิสิตจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าเยี่ยมชม Food Science and Technology Programme ภาควิชาเคมี National University of Singapore จากนั้นจึงมีงานเลี้ยงต้อนรับจากทาง National University of Singapore


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันนี้คณาจารย์และนิสิตจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม The School of Chemical and Life Sciences, Nanyang Polytechnic, Singapore เพื่อดูการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการ ภายใต้การบรรยายของ Mr. Richard Khaw ผู้ช่วยผู้อำนวยการของสถาบันฯ เมื่อจบการเยี่ยมชม ทางคณาจารย์และนิสิตจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เดินทางกลับสนามบิน เพื่อกลับประเทศไทยต่อไป


การเดินทางในครั้งนี้ไม่เพียงแต่คณาจารย์และนิสิตจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรจะได้รับข้อมูลและความรู้ทางวิชาการยังได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร