29 มี.ค. 2559
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนา โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานในระบบการค้ามันสำปะหลังเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาจาก โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานในระบบการค้ามันสำปะหลังเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมและเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งผลที่ได้รับจากโครงการฯ และการจัดสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกรมการค้าภายใน และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ในการนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายสำหรับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังร่วมกันต่อไป

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: