4 เม.ย. 2559
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยหลัก และนักวิจัยร่วมจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก Newton Fund Institutional Link ปี 2515/2516

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส นักวิจัยหลัก และนักวิจัยร่วมจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก Newton Fund Institutional Link ปี 2015/2016 จากความร่วมมือระหว่าง British Council และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโครงการวิจัยเรื่อง Health as a driver for adding value to the Thai rice industry โดยมี ผศ.ดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, ผศ.ดร.มาศอุบล ทองงาม, ผศ.ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์ และ ดร.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล เป็นนักวิจัยร่วมในโครงการ มีการชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขของทุน Newton Fund (International Links) 2015/2016 เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 โดยมีนักวิจัยหลัก จากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส ซ้ายสุด) เข้าร่วมประชุม