4 เม.ย. 2559
การบรรยาย เรื่อง ขีดความสามารถของประเทศไทยในการรองรับอุตสาหกรรมอาหารอนาคต และ เสวนาเรื่อง “การสร้างเครือข่ายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Network)

อาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรในการสัมมนาหัวข้อ นวัตกรรมอาหารสำหรับปี 2025 คุณพร้อมหรือยัง? ในงาน NAC 2016 วันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง CC-203 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร บรรยายเรื่อง ขีดความสามารถของประเทศไทยในการรองรับอุตสาหกรรมอาหารอนาคต และ ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ร่วมเสวนาเรื่อง การสร้างเครือข่ายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Network)ร่วมกับวิทยากรจาก สวทช และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร