5 เม.ย. 2559
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมงาน เสวนาพิเศษ เรื่อง สังคมเกษตรไทย...ได้อะไรจาก World-class university ???

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน เสวนาพิเศษ เรื่อง สังคมเกษตรไทย...ได้อะไรจาก World-class university ??? ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี การจัดเสวนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนศาสตร์แห่งดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยกับสังคมไทย การนำองค์ความรู้และการเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศไทยได้อย่างไร ผู้เสวนา ได้แก่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร และ ผศ.ดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร