19 มิ.ย. 2556
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ร่วมจัดสัมมนาทางวิชาการ กับบริษัท Royal Can Industries Co.,Ltd. เรื่อง Trend & tendency of BPA: View point for BPA in food packaging

โดยจัดสัมมนาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมมณเทียร ริเวอร์ไซด์ และมีผู้ร่วมสัมมนากว่า 300 คน จากผู้ประกอบการอาหารกระป๋องทั่วประเทศ ในการนี้ ผศ.ธัญญารัตน์ ได้ดำเนินรายการเสวนา เกี่ยวกับความเห็นต่อสาร BPA และการเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับจาก BPA เป็น BPA NI สำหรับ กลุ่มผู้ผลิตสารเคลือบ ผู้ผลิตกระป๋องและผู้ประกอบการอาหารกระป๋อง ซึ่งการสัมมนาเป็นการส่งเสริมความเข้าใจของผู้ประกอบการถึงสถานการณ์ ปัจจุบันเกี่ยวกับกฎระเบียบสำคัญและความปลอดภัยของ สารเคลือบกระป๋อง