1 มิ.ย. 2559
นางสาวกชรัตน์ รัตนเสรี นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร คือ นางสาวกชรัตน์ รัตนเสรี รหัสนิสิต 5711001094 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมพิธีมอบทุนฯ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารรัฐสภา 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน กรุงเทพมหานคร