7 มิ.ย. 2559
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ จัดแสดงผลงานแฟชั่น ณ Future Park รังสิต

นิสิตชั้นปีที่ 3-4 ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ร่วมกับ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ จัดนิทรรศการแสดงผลงานแฟชั่น ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของวิชา (Chronicle of Fashion Student Exhibition) ประวัติศาสตร์แฟชั่น ภายใต้การสอนของ ผศ.ดร.ปวริน ตันตริยานนท์ และ ดร.พิมพวรรณ คุ้มภัย ร่วมกับ Prof.Ian Paget อาจารย์พิเศษ จากมหาวิทยาลัย Central Saint Martin College จาก London ซึ่งการแสดงผลงานครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 -29 พฤษภาคม 2559 ณ Future Park รังสิต ชั้น 3 โซน ZPELL โดย ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข รองคณบดี ฝ่ายวางแผน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานนิสิต และประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ ให้บุคคลภายนอกได้รู้จัก เห็นผลงานและความสามารถของนิสิตจากภาควิชา