7 มิ.ย. 2559
โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ “Biot Fun Fair for Future” ครั้งที่ 6

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการเสนอผลงานทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยภายใต้โครงการ Biot Fun Fair for Futureครั้งที่ 6 วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2559 โดย ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข รองคณบดี ฝ่ายวางแผน เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ เพื่อเปิดโอกาสนิสิตชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ศึกษาในวิชาโครงการทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Project) และ วิชาการออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology design) ส่งเสริมความรู้ความสามารถของนิสิต และเป็นการเพิ่มประสบการณ์การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้นิสิตมีความสนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น และความตระหนักถึงคุณค่าของงานวิจัยที่ได้ทำ นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 1-3 ให้มีความเข้าใจในบทบาทของนักเทคโนโลยีชีวภาพ ช่วยเพิ่มแรงบันดาลในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไป และยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนิสิต ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี