7 มิ.ย. 2559
นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 ผลงาน ประกอบด้วย WorldStar 1 รางวัล และ AsiaStar 3 รางวัล

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำเสนอผลงานแบบบรรจุภัณฑ์ไทยที่ชนะการประกวดระหว่างประเทศต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วยผลงานแบบบรรจุภัณฑ์ไทยที่ชนะการประกวด WorldStar จำนวน 5 ผลงาน AsiaStar จำนวน 9 ผลงาน และ ThaiStar จำนวน 9 ผลงาน ซึ่งมีนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ได้แก่ นางสาวพรพรรณ หงษ์ทอง นางสาวปทิตตา ศิริฤกษ์รัตนา นางสาวพรชนก หุนมาตรา และนางสาวฐิตรัตน์ พินัยนิติศาสตร์ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 4 ผลงาน ประกอบด้วย WorldStar จำนวน 1 รางวัล และ AsiaStar จำนวน 3 รางวัล