8 มิ.ย. 2559
นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัล Best Papers Award 2016

ขอแสดงความยินดีกับ นายธรรมนูญ อักษรศรี นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นิสิตในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ที่ได้รับรางวัล Best Papers Award 2016 ของสาขา Surface Properties and Thermal Properties ในหัวข้อเรื่อง "Lethality and quality evaluation of in-packaged ready-to-eat cooked Jasmine rice subjected to industrial continuous microwave pasteurization" ในงานประชุมวิชาการ 2nd International Conference on Food Properties 2016 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Anantara Riverside resort & Spa, Bangkok ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559