10 มิ.ย. 2559
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (ฉบับแก้ไข) ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ความทราบแล้ว นั้น


คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ป้ายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กับคณาจารย์และนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรรับทราบ เพื่อให้นิสิตยึดเป็นแนวปฏิบัติในฐานะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอนาคต ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม: